Uw privacy bij Burodo.nl

Inleiding

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ook wij als Burodo.nl moeten ons houden aan deze wettelijke verplichtingen. Als u vragen of verzoeken heeft over het privacy beleid van Burodo.nl, dan kunt u contact opnemen met info@burodo.nl

Welke Persoonsgegevens worden door Burodo.nl verwerkt?

Burodo.nl kan uw persoonsgegevens  verwerken, doordat u een vraag heeft of gebruik wenst te maken van onze diensten  doordat u zelf door het invullen van een contactformulier deze aan Burodo.nl heeft verstrekt.
Burodo.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
•    Uw voor- en achternaam
•    Uw adresgegevens
•    Uw e-mailgegevens
•    Uw telefoonnummer
•    Uw Iban nummer
•    Uw geboortedatum

Waarom heeft Burodo.nl uw gegevens nodig?

Burodo.nl verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om schriftelijk,  ( per e-mail en/of per post ) te kunnen benaderen en voor de afhandeling van de betaling van door u verstrekte opdrachten aan Burodo.nl.

Hoe lang Burodo.nl Uw gegevens bewaart?

Burodo.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd worden de gegevens een jaar bewaard na verstrekken van de gegevens of na beëindiging van een bestaande overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden?

Burodo.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken?

Burodo.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe  beveiligen wij persoonsgegevens?

Burodo.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@burodo.nl

Klachten en  aansprakelijkheid

Burodo.nl wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming Burodo.nl.

De heer H. van Kesteren
e-mail : info@burodo.nl

Meer informatie over de AVG en uw privacy kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegens.nl